(JČV12) Pravopisne dileme pri poimenovanju velenjskih hotelov, profanih in sakralnih stavb, spomenikov in ustanov


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Imena hotelov, ki sodijo v skupino stvarnih imen, pišemo z veliko začetnico. Dilema je, kako pisati prvo besedo poimenovanja – ali je pravilno pisati Hotel Paka ali hotel Paka? Če je hotel sestavni del lastnega imena, potem besedo pišemo z veliko začetnico, npr. Hotel Paka, Hotel Razgoršek; ko pa gre za vrstno poimenovanje, pišemo samostalnik hotel z malo začetnico, torej hotel Paka, hotel Razgoršek.

Tudi v poimenovanjih, kot sta Vila Bianca in Vila Herberstein, je samostalnik vila sestavni del lastnega imena, zato omenjeni leksem pišemo z veliko začetnico. Pri vrstnem poimenovanju velenjskih vil se samostalnik vila v jedru besedne zveze piše z malo začetnico: vila Bianca in vila Herberstein.

Poimenovanja objektov zapisujemo v skladu s pravili rabe velike začetnice pri eno- in večbesednih nenaselbinskih imenih iz skupine zemljepisnih imen: Steklena direkcija, Rdeča dvorana, Bela dvorana, večnamenski objekt Gaudeamus, Kristlov blok, Indijanski blok

Grajske stavbe v lokalnem okolju so praviloma poimenovane z občnim jedrom in lastnim imenom, npr. grad Turn, grad Šalek, grad Velenje, ali kot lastnoimenske besedne zveze s pridevniškim prilastkom ob samostalniškem jedru, npr. Velenjski grad in Šaleški grad.

Med sakralnimi stavbami velja opozoriti na različna načina zapisovanja cerkva: primer prvega, daljšega načina zapisa je cerkev sv. Martina, drugi, krajši način pa je Sveti Martin. V besedni zvezi Fišerjeva kapela je svojilni pridevnik v levem prilastku – izpeljan iz priimka Fišer, pri čemer se osnova podaljša z -j-, ki vpliva na preglas in posledično na pripono -ev, ne -ov – zapisan z veliko začetnico.

Tudi turistične objekte, praviloma poimenovane večbesedno, zapisujemo z veliko začetnico, npr. Dom na Paškem Kozjaku.

Imena spomenikov, ki jih uvrščamo med stvarna imena, se pišejo z veliko začetnico, primeri enobesednih poimenovanj: Kogovškov Rudar, Cesarjev Manifest; pri večbesednih poimenovanjih z veliko pišemo prvo besedo in neprve, če so lastna imena: Augustinčićev Maršal Tito, Miroglio-Aluffov spomenik Partizani, Batičevi kipi Pri učenju, Rozamunda Turjaška, Onemele puške

Med stvarna lastna poimenovanja spadajo tudi imena ustanov, zavodov: Ustanova Velenjska knjižna fundacija – UVKF, Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Galerija Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, Zdravstveni dom Velenje, Šolski center Velenje, Ljudska univerza Velenje ipd.

V nekaterih večbesednih poimenovanjih lastnoimenskih danosti, omenjenih v tem prispevku, se pojavlja zemljepisno ime, ki je ali v imenovalniški obliki, npr. Hotel Paka, ali pa v rodilniški, npr. Muzej premogovništva Slovenije. Zemljepisno ime se pri sklanjanju besedne zveze oblikovno ne spreminja, gre za desni neujemalni prilastek. Npr. Hotel Paka, Hotela Paka, Hotelu Paka, Hotel Paka, o Hotelu Paka, s Hotelom Paka.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com