(JČV13) Stvarna imena z rodilniško obliko desnega prilastka in sklanjanje priimkov, katerih osnova se konča z -y


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Kadar besedna zveza iz skupine stvarnih imen vsebuje v desnem prilastku ime in priimek določene osebe, je desni prilastek v rodilniku: Osnovna šola Antona Aškerca, Osnovna šola Gustava Šiliha, Glasbena šola Frana Koruna - Koželjskega, Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda, Kulturni center Ivana Napotnika Velenje itd.

Priimek Koželjski je posamostaljeni pridevnik in ga sklanjamo kot pridevnike. Opozoriti velja na mestniško obliko, to je o Koželjskem, ki se pogosto zamenjuje z dajalniško obliko, ki se glasi Koželjskemu. Sklonske oblike: Koželjski, Koželjskega, Koželjskemu, Koželjskega, o Koželjskem, s Koželjskim.

Pri priimkih, ki se končajo na -ski, je posebnost tudi izražanje svojine, saj namesto tvorbe svojilnih pridevnikov svojino izražamo z rodilniško obliko samostalnika, torej skladbe Koželjskega, ponudba Krstanovskega

Kako se sklanjajo priimki s končnim y?

Zgled je priimek Pokorny. Ker -y izgovorimo z -i, moramo pri sklanjanju osnovo podaljšati z -j-. Sklonske oblike priimka so sledeče: Pokorny, Pokornyja, Pokornyju, Pokornyja, o Pokornyju, s Pokornyjem. Omenjene sklonske oblike se pojavljajo ob imenih moškega spola; če pa se priimek uporablja ob ženskem imenu, se oblikovno ne spreminja, vse sklonske oblike so enake kot v imenovalniku.

Podaljšanje osnove z -j- upoštevamo tudi pri tvorbi svojilnega pridevnika, torej Pokornyjev. Primer: Pokornyjev naslov … Za izražanje svojine osebe ženskega spola se uporablja rodilniška oblika, torej naslov Pokornyjeve/gospe Pokorny

Podobni primeri: Janez Jury, J. Juryja (rodilnik), Juryjev (svojilni pridevnik); Thomas Mathy, T. Mathyja (rodilnik), Mathyjev (svojilni pridevnik) ipd.

Z velenjskim prostorom je povezan tudi priimek Filipsky avstrijskega arhitekta. Priimki na -sky, izgovor [-ski], so problematični, saj se nekateri sklanjajo po prvi, drugi pa po pridevniški sklanjatvi. Slovenski pravopis iz leta 2001 v 762. členu določa, da priimke iz neslovanskih jezikov na -sky praviloma sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, priimke s podstavo iz slovanskih jezikov pa po pridevniški sklanjatvi. Upoštevajoč navedeno, so sklonske oblike priimka sledeče: Filipsky, Filipskyja, Filipskyju, Filipskyja, o Filipskyju, s Filipskyjem. Toda raba – kot kaže korpus Gigafida – daje prednost sklanjanju po pridevniški sklanjatvi, torej Filipski, Filipskega, Filipskemu, Filipskega, o Filipskem, s Filipskim.

Ob tem je treba opozoriti tudi na primere, pri katerih končni -y izgovorimo kot -j, zato pri sklanjanju ni podaljšanja osnove z -j-. Zgled: Rompuy, Rompuya, Rompuyu, Rompuya, o Rompuyu, z Rompuyem.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com