(JČV16) Neslovenska imena podjetij


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Poimenovanje podjetij ureja 20. člen Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 82/2013), ki določa: »(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku. (2) Prevod firme v tuji jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v firmi lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če: ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme; ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam; gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, ali gre za mrtvi jezik.«

1. člen Zakona o gospodarskih družbah je bil leta 2015 spremenjen (Ur. l. RS, št. 55/2015), glasi se: »(1) Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku. (2) Prevod firme v tuji jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. (3) Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke x, y, w in q. Ne glede na prejšnji stavek se lahko kot dodatna sestavina firme uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali ustrezajo registriranim znamkam.«

Veliko imen velenjskih podjetij je tujejezičnih, nekatera imajo samo eno ali nekaj besed v neslovenskem jeziku, druga pa imajo vse besede lastnega imena izražene v tujem jeziku, najpogosteje v angleškem. Upoštevajoč omenjeni zakon, bi bilo treba tuja imena slovenskih podjetij prevesti v slovenščino.

Bar Venezia bi se lahko imenoval Bar Benetke.

Agencija Manager – vprašljiv je zapis besede Manager (velika začetnica označuje lastno ime agencije). Slovenski pravopis iz leta 2001 navaja poslovenjeno besedo menedžer za prevzeto občno besedo manager. Tudi raba omenjene besede v slovenščini kaže, da je beseda v podomačenem zapisu pogosteje uporabljena. Korpus Gigafida kaže več zadetkov za poslovenjeno obliko menedžer (41.735 zadetkov) kot za zapis manager (11.312 zadetkov). Predlog: Agencija Menedžer.

Številne velenjske kavarne, npr. Glow Cafe, Music Cafe …, so poimenovane tujejezično, smiselno bi jih bilo prevesti v slovenščino, pomena sicer ni treba spreminjati, slovensko poimenovanje pa gostov verjetno ne bi odbijalo.

Angleško ime podjetja Blue Moon bi bilo smiselno prevesti v slovenščino, npr. Modri mesec ali Modra luna.

Tudi ime podjetja Clean Way naj bi bilo v slovenskem jeziku, npr. podjetje Čista pot.

V besedni zvezi Grazia butik je ustrezna druga beseda, saj je poslovenjena, prvo pa bi bilo treba prevesti, npr. Butik lepote ali Butik miline

Podjetje s ponudbo frizerskih storitev, imenovano M CUT, bi se lahko imenovalo slovensko, npr. podjetje M-striženje.

V imenu podjetja Taxi Pepi bi bilo treba uporabiti poslovenjeno besedo taksi, torej Taksi Pepi.

Podjetje Venetian Design bi se v slovenskem prostoru lahko glasilo Beneški dizajn ali Beneško oblikovanje.

Veliko velenjskih picerij ima v imenu nepodomačeno besedo pizzerija, npr. Pizzerija Kovač, Pizzerija Picadilly …, v tovrstnih poimenovanjih naj bi bila uporabljena poslovenjena beseda – picerija.

Podjetje Mercator, ki ima tudi v Velenju svoje poslovalnice, pa bi se lahko imenovalo Trgovec.

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com