(JČV20) Predložne zveze


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Ob samostalniku občina, ki opredeljuje občino kot institucijo, se uporablja predlog na. Primer predložne zveze na občini ob glagolu delati navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika iz leta 2014: delati na občini.

Tudi raba, ki jo izkazuje korpus Gigafida, kaže, da je predložna zveza na občini, ki sledi besedni zvezi biti zaposlen, najpogostejša, omenjeni korpus beleži 230 tovrstnih primerov rabe: biti zaposlen na občini.

Zveza samostalnika občina in predloga na se uporablja ob glagolih iti, zglasiti se …, kar potrjujeta SP in SSKJ. Npr. iti na občino, zglasiti se na občini
zglašati se na občini ob določenem času … (SSKJ 2014)
zglasiti se na občini ob uradnih urah … (SP 2001)

V primerih, kot sta vstopiti v občino ali vhod v občino, je ob samostalniku občina najustreznejši predlog v, saj gre za stavbo občine.

V primerih, ko gre za občino kot samostojno lokalno skupnost, umeščeno na določenem geografskem prostoru, se pojavlja zveza v občini.

Primeri:
Krajevna skupnost Staro Velenje je ena izmed 16-ih krajevnih skupnosti v Mestni občini Velenje.
Srednje šole v Mestni občini Velenje obiskujejo tudi dijaki iz sosednjih in bolj oddaljenih občin.

 ***
Predložne zveze v premogovniku, v Premogovniku Velenje, pri Premogovniku Velenje

Ob občni besedi premogovnik, ki poimenuje prostor pod zemeljskim površjem, kjer se koplje, pridobiva premog, se uporablja predlog v, zglede predložne zveze v premogovniku zasledimo v slovarskem delu Slovenskega pravopisa (2001) in Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014). Npr. rudar v premogovniku (SP 2001), delovne razmere v premogovniku (SSKJ 2014) …

Kateri predlog se uporablja ob besedni zvezi Premogovnik Velenje?

Ob Premogovniku Velenje kot lastnem imenu podjetja se najpogosteje uporablja predlog v, korpus Gigafida navaja kar 571 zadetkov za rabo omenjene predložne zveze, korpus Nova beseda pa 186.

Primeri:
V Premogovniku Velenje vsak dan nakopljejo več tisoč ton premoga.
V Premogovniku Velenje je zaposlenih veliko rudarjev.

Ustrezna je tudi predložna zveza pri Premogovniku Velenje, npr. naročiti premog pri Premogovniku Velenje.

Predstavitev in naročilnica KBV

Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com