(JČV23) Pravopisne in slovnične dileme pri poimenovanju velenjskih kulturnih in umetniških društev


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

               Kulturno-umetniško društvo Muzaget
 Pridevnik kulturno-umetniški je priredna zloženka, ki nastane iz zveze dveh polnopomenskih besed, tj. kulturni in umetniški, omenjeno pridevniško zloženko pišemo s stičnim vezajem, ki nadomešča veznik in. Primeri: Kulturno-umetniško društvo Dudovo drevo (KUD Dudovo drevo), Kulturno‑umetniško društvo Muzaget (KUD Muzaget), Kulturno-umetniško društvo Koncentrat (KUD Koncentrat), Kulturno-umetniško društvo Vikend (KUD Vikend) ipd.

Pogosto se pri poimenovanju društev uporablja kratica KUD, ki jo sklanjamo na dva načina: z glasovnimi končnicami, tj. KUD, KUD-a, KUD-u, KUD, o KUD-u, s KUD-om, ali z neglasovnimi končnicami: KUD, KUD, KUD, KUD, o KUD, s KUD.

Lastno ime društva ob kratici oz. ob besedni zvezi, ki jo nadomešča kratica, nastopa kot desni neujemalni prilastek, torej pri KUD Muzaget. Če pa je kratica ali jedro pred imenom društva izpuščeno, se lastno ime društva sklanja z glasovnimi končnicami, npr. pri Muzagetu

               Srbsko društvo dr. Mladena Stojanovića, Kulturno društvo Ivana Cankarja Plešivec
Kadar je v desnem prilastku, ki je ob jedru stvarnega lastnega imena, ime in priimek osebe, je v desnem neujemalnem prilastku rodilniška oblika osebnega imena, SP 2001 v tovrstnih primerih odsvetuje rabo imenovalniške oblike desnega prilastka. 

                 Fotoklub Zrno
Fotoklub je podredna samostalniška zloženka, pri kateri je foto podredna sestavina. Po pravilih pisanja podrednih zloženk pišemo omenjeno samostalniško tvorjenko skupaj, ne narazen.

Pravilno: Fotoklub Zrno
Napačno: Foto klub Zrno 

               Kulturno-športno društvo Podkraj

Poimenovanje Kulturno-športno društvo Podkraj opredeljuje društvo, ki je aktivno na športnem in kulturnem področju, zato je v zapisu pridevnika, ki vrstno opredeljuje društvo, nujen stični vezaj, ki nadomešča veznik in.

               Kulturno-prosvetno društvo Franca Schreinerja Šentilj

Levi ujemalni pridevniški prilastek v stvarnem imenu Kulturno-prosvetno društvo Franca Schreinerja Šentilj opredeljuje društvo, ki je dejavno na kulturnem in prosvetnem področju; priredna zloženka se piše s stičnim vezajem, ki nadomešča veznik in.

               Šaleško muzejsko-zgodovinsko društvo, Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo

Poimenovanje Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo lahko nekoliko krajše zapišemo tako, da iz priredne zveze muzejsko in zgodovinsko tvorimo pridevniško zloženko muzejsko-zgodovinsko društvo, torej Šaleško muzejsko-zgodovinsko društvo

Številna kulturna in umetniška društva v MOV so poimenovana na način, da je ob vrstnem imenu društva geografski prilastek, npr. Kulturno društvo Paški Kozjak, Društvo glasbene mladine Velenje, Kulturno-prosvetno društvo Vinska Gora, Kulturno društvo Škale, Društvo upokojencev Velenje. V navedenih primerih je zemljepisni prilastek ob jedru v imenovalniku, omenjeni desni prilastek se z jedrom ne ujema. Navedena poimenovanja so uradna imena društev, zato se pišejo z veliko začetnico, če pa so navedena društva v besedilu omenjena ne z uradnimi imeni, temveč kot vrstno poimenovanje, pri zapisu uporabimo malo začetnico. Npr.: v društvu velenjskih upokojencev, pri kulturnem društvu iz Škal ali pri škalskem kulturnem društvu ipd.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com