(JČV26) Jezikovne dileme pri poimenovanju velenjskih gradov


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Velika oz. mala začetnica pri poimenovanju velenjskih gradov

Pri večbesednih poimenovanjih gradov prvo besedo pišemo z veliko začetnico, neprvo pa pišemo z veliko samo, če je lastno ime. Primeri: Velenjski grad, Šaleški grad ipd.

Gradovi v velenjskem okolju so poimenovani tudi tako, da je ob občnoimenskem določilu – pisanim z malo začetnico – lastno ime gradu, ki se piše z veliko začetnico. Primeri: grad Velenje, grad Šalek, grad Turn, grad Ekenštajn, grad Švarcenštajn

Dilema glede rabe velike oz. male začetnice v zapisu besedne zveze Velenjski/velenjski grad

Primeri:
Muzej Velenje ima sedež na Velenjskem gradu. (Velenjski grad ali grad Velenje v Starem Velenju)
Vzpon na velenjski grad Šalek nudi čudovit razgled na mesto. (grad Šalek v Mestni občini Velenje)

Pri besedni zvezi Velenjski grad pišemo pridevnik z veliko, ko gre za lastno ime gradu v Starem Velenju, levi prilastek omenjene besedne zveze pišemo z malo, ko gre za geografsko opredelitev ostalih gradov v Velenju.

Pri omenjanju grajskih stavb v besedilu se le-te pojavljajo v različnih sklonskih oblikah, vprašanje pa je, ali se desni samostalniški prilastek, tj. lastno ime gradu, ujema z jedrom, ki opredeljuje vrsto grajske stavbe. 

Primer:
na gradu Turn ali na gradu Turnu

Gre za samostalniški prilastek, ki se neobvezno ujema z jedrom in nastopa ob neživem občnoimenskem samostalniku v jedru. Pravilni sta torej obe obliki, lastnoimenski prilastek je bodisi neujemalen (na gradu Turn) ali ujemalen (na gradu Turnu). V rabi prevladuje prvi način sklanjanja.

Primeri:
Šaleška dolina je poimenovana po gradu Šalek.
Najstarejše zasnove gradu Švarcenštajn ne moremo zanesljivo datirati.

Grajske stavbe v Velenju (vrstna opredelitev objekta in lastno ime grajske stavbe):

grad Šalek ali Šaleški grad (Schalegg),
grad Velenje ali Velenjski grad (Wöllan, Vest Welen),
grad Turn,
grad Limberg (Lilienberg, Limbar),
dvorec oz. graščina Lilijski grič (dvorec Limberg, dvorec Limbar, graščina Limbar, graščina Lilienberg),
grad Ekenštajn (Eckenstein, Ognjeni grad, grad Gorica),
dvorec ali graščina Gorica,
dvor Dobrova (Gutenhart, Bevče, Weutsch, tudi Dobrovca, Dobrnica),
grad Švarcenštajn (Schwarzenstein)

Iz navedenih poimenovanj grajskih stavb, ki spadajo k profani arhitekturi, je razvidno, da so najpogosteje opredeljene z izrazi grad, graščina, dvor in dvorec. 

Grad – časovno spada v fevdalno obdobje – je utrdba, zato je postavljen na sovražniku težko dostopnem kraju, npr. na nedostopnih hribih z razgledom, njegova obrambna funkcija se odraža v arhitekturi: obzidja, stolpi, strelnice, dvižni mostovi, k varnosti pripomorejo tudi globoki jarki in zaporni zidovi. Grad je tudi prebivališče fevdalne družine, grajskega osebja in vojakov, le izjemoma se uporablja za varovanje okoliškega prebivalstva. 

Dvor – nastajali so zlasti v srednjem veku – je zidan objekt, vendar brez obrambnih arhitekturnih členov.

Graščina – prevladujoč arhitekturni tip od 16. stoletja dalje – je manjša neutrjena gosposka stavba, za katero so značilne udobna lega, geometrično pravilna zasnova in poudarjena stanovanjska udobnost. Obrambna vloga je pri graščini zanemarjena, formalno, ne z obrambnim namenom, se ponekod še pojavljajo vogalni stolpi, konzolni venci in strelnice.

Poznejši arhitekturni tip je dvorec, tovrstni gosposki objekti so nastajali zlasti v mestih.

Za grajsko stavbo Gorica se je uveljavilo poimenovanje Beli dvor, ki se pojavi tudi v naslovu mladinskega romana Gustava Šiliha. Kot ime poslopja, samostojnega objekta sodi v skupino nenaselbinskih zemljepisnih imen, zato se prva beseda piše z veliko začetnico, druga – to je dvor – pa z malo, saj gre za občno ime.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com