(JČV29) Določna in nedoločna oblika pridevnikov lastnoimenskih poimenovanj na Velenjskem


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Pričujoči članek obravnava pridevniške oblike v lastnih imenih Šaleške doline – ali so pridevniki v določni ali nedoločni obliki in kako se omenjeni obliki pridevnika razlikujeta v končnicah, naglasu ipd.? 

V večbesednih lastnih imenih se pojavlja določna oblika pridevnikov.
Primeri:
Črni Potok (določna oblika črni, napačno: nedoločna oblika črn)
Malo Gradišče (določna oblika malo, napačno: nedoločna oblika majhno)
Mali Koželj (določna oblika mali, napačno: nedoločna oblika majhen)
Stari jašek (določna oblika stari, napačno: nedoločna oblika star)
Stari trg (določna oblika stari, napačno: nedoločna oblika star)
Veliki Koželj (določna oblika veliki, napačno: nedoločna oblika velik)
Sončni park (določna oblika sončni, napačno: nedoločna oblika sončen)
Beli dvor (določna oblika beli, napačno: nedoločna oblika bel)
Sivi žerjav (določna oblika sivi, napačno: nedoločna oblika siv) 

Določna oblika pridevnikov se oblikovno odraža v pridevniški končnici -i za moški spol v imenovalniku in tožilniku ednine, kadar sledi samostalnik, za katerega je značilna neživost.

Primera: Ta zaselek se imenuje Črni Potok. Vidim Črni Potok. 

Če pa se pridevnik pojavlja ob samostalniku, ki mu pripišemo živost, se pridevniška končnica -i, značilna za določno obliko pridevnika, pojavlja v imenovalniku. 

Primer: V Krajinskem parku Škale najdemo predstavnike nekaterih redkih živalskih in rastlinskih vrst, kot je na primer veliki kormoran. 

Določna oblika pridevnika ni opazna samo v pridevniški končnici -i za pridevniške oblike moškega spola, pri redkih pridevnikih se odraža tudi v naglasu. Določna oblika pridevnika velik je veliki z naglasom na e, ki je dolg in ozek, zato ga zaznamujemo z ostrivcem. Primeri: Veliki Koželj, izgovor [véliki kôželj]; Veliko Gradišče, izgovor [véliko gradíšče]. 

Tudi protipomenka pridevnika velik, tj. majhen, ki sodi med kakovostne pridevnike, je zanimiv glede določne in nedoločne oblike, namreč oblika majhen je nedoločna, oblika mali (tudi mala, malo) pa je določna. Primeri zemljepisnih imen iz lokalnega okolja z omenjeno pridevniško obliko so: Mali Koželj, Malo Gradišče … 

Nazadnje pa velja opozoriti tudi na napako, ki se nemalokrat pojavlja v govoru, ko gre za rabo (ne)določne pridevniške oblike pridevnikov velik in majhen ob samostalniku začetnica. Razlikujemo veliko in malo začetnico (besedna zveza majhna začetnica je napačna), torej se povsod uporablja določna oblika pridevnikov, pri tem je treba opomniti zlasti na mesto naglasa v pridevniku besedne zveze velika začetnica, ki je na prvem samoglasniku, torej [vélika].
[vélika začétnica] in [mála začétnica

Kot zanimivost se vprašajmo še, kako zapisati majhno veliko začetnico [májhno véliko začétnico]
in veliko malo začetnico [velíko málo začétnico]. 

Primer zapisa majhne velike začetnice [májhne vélike začétnice]: Mali Koželj
Primer zapisa velike male začetnice [velíke mále začétnice]: materni jezik.

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com