(JČV33) Problematika poimenovanja oseb z dvema imenoma ali dvema priimkoma – Smirnovoštirjev in Friderikludvikov?


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

 Izpeljanki, zapisani v naslovu, se zdita nenavadni – kajne? Poglejmo, ali sta slovnično in pravopisno pravilni ter ali lahko njun pomen izrazimo kako drugače.

1. primer
Smirnov - Oštir ali Smirnov Oštir (dva priimka ob imenu osebe)

Dva priimka ob imenu osebe zapisujemo na dva načina: prvič, z nestičnim vezajem med priimkoma (Smirnov - Oštir), in drugič, s presledkom med priimkoma (Smirnov Oštir).

Kadar sta ob imenu osebe dva priimka, sklanjamo vsakega posebej.

Sklanjanje priimkov Smirnov Oštir ob moškem imenu:

Smirnov Oštir
Smirnova Oštirja
Smirnovu Oštirju
Smirnova Oštirja
(o) Smirnovu Oštirju
(s) Smirnovom Oštirjem

Smirnov - Oštir
Smirnova - Oštirja
Smirnovu - Oštirju
Smirnova - Oštirja
(o) Smirnovu - Oštirju
(s) Smirnovom - Oštirjem

Svojilni pridevnik iz dveh priimkov je Smirnovoštirjev. V tovrstnih primerih, kadar izražamo svojino osebe z dvema priimkoma ob imenu, uporabimo rodilniški način izražanja svojine, tj. z rodilniško obliko priimkov v desnem prilastku. Primer: glasbena spremljava Smirnova Oštirja.

Priimek Smirnov je posebnost, tudi če je zapisan kot edini priimek ob imenu, namreč iz omenjenega priimka ne tvorimo svojilnega pridevnika po ustaljenem vzorcu s pripono -ov (v primeru preglasa tudi -ev), izpeljanka Smirnovov se ne uporablja. V tovrstnih primerih svojino osebe izražamo rodilniško, npr. glasbena spremljava Smirnova, ne Smirnovova glasbena spremljava.

Drugi priimek, tj. Oštir, je posebnost, ker se pri sklanjanju in tvorbi izpeljank 2-zložna osnova, ki se konča na -r, podaljša z -j-: Oštirja (rod.) in Oštirjev (svojilni pridevnik).

2. primer

Friderik Ludvik Turnski (poimenovanje oseb z dvema imenoma)

V primerih poimenovanja oseb z dvema imenoma, npr. Friderik Ludvik Turnski in Franc Anton Sauer, sklanjamo obe imeni.

Friderik Ludvik Turnski
Friderika Ludvika Turnskega
Frideriku Ludviku Turnskemu
Friderika Ludvika Turnskega
(o) Frideriku Ludviku Turnskem (ne Turnskemu)
(s) Friderikom Ludvikom Turnskim 

Pri imenih z dvema besedama Slovenski pravopis (2001) predvideva tvorbo svojilnih pridevnikov tako, da se obe besedi pišeta skupaj, druga beseda pa dobi pripono svojilnega pridevnika. Primera: Friderikludvikov in Francantonov. Toda v tovrstnih primerih je bolje svojino izraziti rodilniško, torej: v letih Friderika Ludvika, v času Franca Antona.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com