(JČV43) Pravopisne in slovnične dileme pri poimenovanju velenjskih športnih klubov in društev


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Avto klub V-Racing, Badminton klub Velenje, Golf klub Velenje, Karate klub Tiger, Karate klub Velenje, Šaleški golf klub, Tenis klub AS, Triatlon klub Velenje

V navedenih večbesednih stvarnih lastnih imenih so podčrtane samostalniške besedne zveze, gre za podredne zveze dveh samostalnikov – samostalniškega jedra in samostalnika v levem prilastku.

Omenjene občne besedne zveze, ki so del lastnoimenskih stvarnih poimenovanj, je treba preoblikovati, ker se je treba izogibati samostalnikom v levem prilastku. Levi prilastek naj bo pridevniški, in ne samostalniški. Primeri lastnoimenskih poimenovanj z besedno zvezo, ki vsebuje pridevniški prilastek namesto samostalniškega: Avtomobilski klub V-Racing, Badmintonski klub Velenje, Karatejski klub Tiger, Karatejski klub Velenje, Teniški klub AS (podobno tudi Teniški center Jezero Velenje), Triatlonski klub Velenje.

Vseh v uvodu navedenih samostalniških besednih zvez s samostalnikom v levem prilastku ne moremo preoblikovati v podredne zveze s pridevnikom v levem prilastku ob samostalniškem jedru. Zaustavi se na primer pri Golf klubu Velenje ipd. V tovrstnih primerih se samostalnikom v levem prilastku izognemo z zloženkami, kot sta avtoklub ali golfklub. Navedeni tvorjenki, v katerih sta avto in golf podredni sestavini, se pišeta skupaj. Primeri: Avtoklub V-Racing, Golfklub Velenje, Karateklub Tiger, Karateklub Velenje, Šaleški golfklub.

Koroško-šaleški jamarski klub Speleos - Siga Velenje

Koroško-šaleški jamarski klub Speleos - Siga Velenje je jamarski klub iz Velenja, ki je nastal z združitvijo dveh klubov: koroškega, imenovanega Speleos, in šaleškega, imenovanega Siga. Pri zapisu omenjenega kluba je problematična raba vezajev z vidika (ne)stičnosti. V priredni zloženki koroško-    -šaleški stični vezaj nadomešča veznik in, povezuje pridevnika v enakovrednem razmerju, pomeni koroški in šaleški. Priredna pridevniška tvorjenka je na začetku večbesednega stvarnega imena, zato se piše z veliko začetnico.

koroški in šaleškikoroško-šaleški

Drugi, nestični vezaj pa je uporabljen na mestu, ko sta lastnoimenski priredno povezani sestavini rabljeni na mestu desnega določila ob občnoimenskem jedru v stvarnem imenu, zato se piše nestično.

Namizno teniški klub Tempo Velenje ali Namiznoteniški klub Tempo Velenje?

Pridevnik namiznoteniški je zloženka, natančneje, medponsko-priponska tvorjenka, katere medpona je -o- in pripona -ški, nastane pa iz besedne zveze namizni tenis. Podredne zloženke pišemo skupaj, zato je pravilen zapis: Namiznoteniški klub Tempo Velenje.

tisti, ki se nanaša na namizni tenisnamiznoteniški

Sabljaški klub Rudolf Cvetko Velenje ali Sabljaški klub Rudolfa Cvetka Velenje?

Ime kluba ima v desnem neujemalnem prilastku ime in priimek osebe, v tovrstnih primerih je najustreznejša rodilniška oblika desnega prilastka, ne imenovalniška. Torej: Sabljaški klub Rudolfa Cvetka Velenje.

Smučarskoskakalni klub Velenje ali Smučarsko-skakalni klub Velenje?

Za odgovor na vprašanje, kateri zapis kluba je pravilen, moramo upoštevati pomensko razliko obeh zapisov. Smučarskoskakalni klub poimenuje klub smučarskih skakalcev, smučarsko-skakalni klub pa poimenuje klub smučarjev in skakalcev. Pravopisno sta ustrezna oba zapisa, razlika pa je v pomenu obeh zapisov.

Težkoatletski klub Rudar ali Težko atletski klub Rudar?

Tudi pridevnik težkoatletski je podredna zloženka, nastala iz besedne zveze težka atletika, pri kateri je težko prvi del podredne pridevniške tvorjenke, kot podredna zloženka se piše skupaj. Torej: Težkoatletski klub Rudar.

tisti, ki se nanaša na težko atletikotežkoatletski

Športno društvo Škale - Hrastovec

Pri zapisu navedenega športnega društva je problematičen zapis vezaja, ki mora biti zapisan nestično. Priredno povezani zemljepisni imeni sta zapisani na mestu desnega določila ob občnoimenskem jedru v stvarnem imenu, zato je med njima nestični vezaj. V stavčnih in povednih kontekstih, ko se lastno ime društva pojavi v različnih sklonskih oblikah, se zemljepisni lastni imeni oblikovno ne spreminjata, saj gre za neujemalni prilastek, npr. (pri) Športnem društvu Škale - Hrastovec.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com