(JČV47) Služba za odnose z javnostmi MO Velenje ali Služba za odnose z javnostjo MO Velenje?


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Pričujoči jezikovni članek obravnava vprašanje ustrezne rabe besedne zveze odnosi z javnostjo/javnostmi v večbesednem stvarnem lastnem imenu, zapisanem v naslovu.

Besedna zveza odnosi z javnostmi je nastala iz angleškega termina public relations. Dobesedni prevod omenjene tujejezične besedne zveze se glasi javnostni odnosi. Navedeni kalk je v slovenščini skladenjsko preoblikovan v zvezo jedrnega samostalnika in desnega predložnega prilastka, tako nastane samostalniška besedna zveza odnosi z javnostmi. 

V slovenščino preveden termin odnosi z javnostjo/javnostmi je problematičen z vidika edninske oziroma množinske oblike samostalnika javnost v desnem predložnem samostalniškem dopolnilu ob jedrnem samostalniku. Samostalnik javnost spada med neštevne samostalnike, ki se uporabljajo v ednini, zato so dileme glede množinske oblike omenjene besede. Upoštevajoč neštevnost abstraktnega samostalnika javnost, bi bila smiselna besedna zveza odnosi z javnostjo. Ker pa javnost ni enotna, temveč diferencirana, namreč sestavljajo jo različne skupine ljudi (javnosti), ki se razlikujejo po interesnih, ozemeljskih ali drugih lastnostih, govorimo o več vrstah javnosti, kar se odraža v rabi množinske oblike samostalnika v terminološki zvezi, zato je pravilna besedna zveza z množinsko obliko samostalnika javnost – odnosi z javnostmi.

Pravilnost omenjene samostalniške besedne zveze s samostalnikom javnost v množini potrjuje druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika iz leta 2014, v kateri je terminološka zveza odnosi z javnostmi – z množinsko obliko samostalnika v predložni zvezi na mestu desnega neujemalnega prilastka – navedena prednostno, v nadaljevanju so navedeni samo zgledi z množinsko obliko samostalnika javnost, torej: odnosi z javnostmi.

Primeri rabe besedne zveze odnosi z javnostmi:
Odnosi z javnostmi so del poslovne strategije podjetij; svetovalec za odnose z javnostmi; agencija za oglaševanje in odnose z javnostmi. (SSKJ 2014)

Jezikovna dilema, izpostavljena v naslovu, je tako razrešena, pravilen je prvi zapis večbesednega stvarnega lastnega imena – Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com