(JČV48) Vpliv podspola živosti na tožilniško obliko samostalnikov


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Šel je v Sivi žerjav. Videl je sivega žerjava.

V obeh navedenih stavkih se pojavlja besedna zveza Sivi žerjav oz. sivi žerjav, v prvem samostalniška besedna zveza zaznamuje lastno ime športnega centra v Velenju, v drugem pa živalsko vrsto, kar se odraža tudi v rabi velike oz. male začetnice.

V obeh stavkih je besedna zveza sicer zapisana v tožilniku, vendar so oblikovne razlike med polnopomenskimi besedami obeh besednih zvez očitne: v prvem stavku je končnica pridevnika -i, samostalnik ima ničto končnico; v drugem stavku je pridevniška končnica -ega, samostalnik pa ima končnico -a. Ali sta besedni zvezi sklanjani napačno? Bi bilo treba besedno zvezo v katerem od stavkov sklanjati drugače, da bi bili tožilniški končnici zveze s/Sivi žerjav v obeh stavkih enaki? Je pravilna katera od naslednjih tožilniških oblik: iti v Sivega žerjava in videti sivi žerjav?

Navedeno dilemo razrešuje dejstvo, da slovenščina pozna podspol živosti. Kategorija živosti oz. neživosti je pomembna pri samostalnikih moškega spola, zlasti za tožilnik ednine. Samostalniki moškega spola s kategorijo živosti imajo tožilnik ednine enak kot rodilnik, npr. človek (im.) – človeka (rod. in tož.), samostalniki moškega spola s kategorijo neživosti pa imajo tožilnik ednine enak imenovalniku, npr. korak (im.) – korak (tož.). Besedni zvezi v uvodnih stavkih poimenujeta različno stvarnost: v prvem primeru zvezi Sivi žerjav kot športnemu centru pripada kategorija neživosti; v drugem primeru, ko gre za ptičjo vrsto, imenovano sivi žerjav, pa zvezi pripada kategorija živosti; kar vpliva na sklonsko obliko besednih zvez v tožilniku. V prvem primeru je zaradi kategorije neživosti tožilnik enak imenovalniku, torej: iti v Sivi žerjav; v drugem primeru pa je zaradi kategorije živosti tožilnik enak rodilniku: videti sivega žerjava.

Navijate za Rudarja ali za Rudar?

Kategorijo živosti pripisujemo samostalnikom, ki poimenujejo ljudi in živali, poznajo pa jo celo nekateri samostalniki, ki sicer poimenujejo neživo predmetnost, a so enaki poimenovanjem živih bitij. Skupina tovrstnih izjem so z bitji enakoglasna poimenovanja društev. Primer iz velenjskega okolja je športni klub Rudar, katerega ime je enako občni besedi rudar (‘delavec, ki koplje rudo’), ki se nanaša na človeka in ji pripišemo kategorijo živosti. Imenu športnega kluba zaradi dejstva, da je enako poimenovanju živega bitja, tudi pripišemo kategorijo živosti, kar vpliva na sklanjanje imena nogometnega kluba, odraža se v tožilniku ednine – Rudarja. Torej: navijati za Rudarja.

Boste naročili velenjčana?

Podobno kot ime športnega kluba Rudar sklanjamo tudi besedo velenjčan, ki zaznamuje velenjski premog. Glede na to, da gre za živemu bitju – Velenjčan kot prebivalec Velenja – enakoglasno poimenovanje sicer nežive predmetnosti, samostalniku moškega spola pripada kategorija živosti, kar vpliva na tožilniško obliko, ki je enaka rodilniški, torej: naročiti velenjčana.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com