(JČV53) Fotomeseca MO Velenje ali Foto meseca MO Velenje ali Fotografija meseca MO Velenje?


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Pričujoči članek tematizira vprašanje zapisa besednih zvez in tvorjenk, ki vsebujejo besedo foto, vprašanje (ne)stičnosti zapisovanja je pojasnjeno s skladenjsko in besedotvorno analizo posamezne besedne zveze in tvorjenke.

Fotografija meseca (tudi foto meseca) je besedna zveza dveh samostalnikov v podrednem razmerju, jedro samostalniške besedne zveze je samostalnik fotografija (tudi foto), samostalnik mesec v rodilniku pa je desni neujemalni prilastek. Samostalnika podredne besedne zveze se pišeta narazen, torej fotografija meseca (tudi foto meseca); pri sklanjanju samostalniške besedne zveze se pregiba samo jedro, desni neujemalni prilastek pa ima v vseh sklonskih oblikah besedne zveze rodilniško končnico. 

 1. sklon: fotografija meseca
  2. sklon: fotografije meseca
  3. sklon: fotografiji meseca
  4. sklon: fotografijo meseca
  5. sklon: fotografiji meseca
  6. sklon: (s) fotografijo meseca

Beseda foto s pomenom fotografija je pogovorna, in če jo uporabimo v samostalniški besedni zvezi foto meseca, polnopomenski besedi zapisujemo narazen, torej foto meseca. Jedro besedne zveze je samostalnik foto, ki se sklanja z neglasovnimi končnicami ali s končnicami po prvi moški sklanjatvi (SSKJ iz leta 2014 dopušča oba načina sklanjanja, prednost daje sklanjanju z neglasovnimi končnicami, SP iz leta 2001 navaja samo sklanjanje po prvi moški sklanjatvi), neujemalni prilastek je v vseh sklonskih položajih besedne zveze v rodilniku. 

 1. sklon: foto meseca
  2. sklon: foto meseca (fota meseca)
  3. sklon: foto meseca (fotu meseca)
  4. sklon: foto meseca
  5. sklon: (fotu meseca)
  6. sklon: (s) foto meseca (fotom meseca)

Primer: natečaj Fotografija meseca Mestne občine Velenje ali Foto meseca Mestne občine Velenje

Podoben primer samostalniške besedne zveze z neujemalnim rodilniškim prilastkom je besedna zveza športnik leta (kot naziv).

Za razliko od besedne zveze fotografija meseca (tudi foto meseca) pa podredne zloženke, katerih prvi del je foto, pišemo skupaj, na primer fotogalerija in fotoreportaža. Za razliko od podredne besedne zveze fotografija/foto meseca, pri kateri je fotografija/foto jedro besedne zveze, je v zloženkah fotoreportaža ali fotogalerija foto podredna sestavina, jedro oziroma težišče pomena je v drugem delu zloženke, to je reportaža ali galerija.

galerija s fotografijami > fotogalerija
reportaža s fotografijami > fotoreportaža

Predstavitev in naročilnica KBV

   Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com