(JČV57) Velika oz. mala začetnica pri zapisu domišljijskih in mitoloških bitij


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

 Številna domišljijska in mitološka bitja so poimenovana večbesedno, tako da je ob občnoimenskem jedru lastnoimenski prilastek, v teh primerih prvo sestavino pišemo z malo začetnico, lastno ime pa z veliko.
Primeri: jezernik Velenjč, vilenjak Šalček, škrat Biser, čarovnica Kunigunda, pust Pepi, tetka Jesen

Imena domišljijskih bitij pogosto prehajajo med stvarna lastna imena, saj zaznamujejo naslove literarnih del ali imena kulturnih društev ipd. V teh položajih se prva sestavina večbesednega poimenovanja piše z veliko začetnico, saj zaznamuje začetek stvarnega lastnega imena.
Primera: literarno besedilo Jezernik Velenjč, Kulturno, izobraževalno in turistično društvo Jezernik Velenjč

Pri zapisu večbesedno poimenovanih mitoloških bitij Slovenski pravopis (2001) dopušča dvojnice, npr. dedek Mraz tudi Dedek Mraz. Kot prednostno možnost navaja zapis mitološkega bitja na način, da je občnoimenska sestavina v jedru besedne zveze zapisana z malo začetnico. V zvezi z omenjenim pravilom v SP-ju 2001 (člen 48) pa Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom (2012) opozarja, da je dvojnica nepotrebna, in usmerja k prvemu zapisu, tj. dedek Mraz, ki je tudi v SP-ju 2001 naveden prednostno.

Upoštevaje navedeno, pišemo tudi otroški lik ribič Pepe kot ime bitja na način, da je občnoimensko jedro zapisano z malo začetnico, lastno ime ob njem pa z veliko. V položaju, ko ime otroškega lika postane stvarno lastno ime, pa se občnoimensko jedro kot prva beseda večbesednega stvarnega lastnega imena piše z veliko začetnico, torej oddaja Ribič Pepe.

Številna domišljijska bitja so poimenovana dvobesedno, pri čemer sta obe besedi lastno ime, govorimo o dvodelnih imenih, npr. Pika Nogavička, Peter Pan.

Poznamo tudi večbesedno poimenovana domišljijska bitja, pri katerih je neprva sestavina občna beseda, zato pišemo z veliko samo prvo sestavino, gre za enodelna večbesedna imena, npr. Rdeča kapica.

Enodelna enobesedna poimenovanja domišljijskih bitij so z vidika rabe velike začetnice manj problematična. Primer enobesedno poimenovanega domišljijskega lika Hudolukenjček je zanimiv z besedotvornega vidika, gre za medponsko-priponsko samostalniško zloženko, ki se po pravilih pisanja podrednih zloženk piše skupaj, kot lastno ime domišljijskega lika se piše z veliko začetnico.
tisti, ki prebiva v Hudi luknji > Hudolukenjček

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com