(JČV7) Velenjska nenaselbinska poimenovanja: Koželjskega ulica ali Ulica Koželjskega


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Priimek Koželjski je posamostaljeni pridevnik – izvorno je pridevnik, a ima lastnosti samostalnikov, npr. pojavlja se lahko samostojno, ne ob samostalnikih, kar je značilno za pridevnike – iz katerih svojilnih pridevnikov po običajnem besedotvornem postopku, tj. izpeljavo, pri čemer pridevniško izpeljanko tvorimo s pripono -ov (oziroma v primeru preglasa -ev), ne izpeljujemo, oblika Koželjskijev se ne uporablja. Zato v tovrstnih primerih uporabljamo rodilniško obliko samostalnikov za izražanje svojine, torej Koželjskega. Samostalniški prilastek je praviloma desno od jedra, levi prilastek je običajno pridevniški. Torej bi bilo ustreznejše poimenovanje Ulica Koželjskega. Ali je lastno ime ulice – Koželjskega ulica – jezikovno neustrezno, napačno? Odgovor prinaša 974. člen Slovenskega pravopisa iz leta 2001, ki pravi, da rodilnik lahko dobi vrednost pridevnika, če je levi prilastek, navaja primer: Puškinova, Tolstojeva in Dostojevskega pripovedna dela. Torej poimenovanje Koželjskega ulica pravopisno ni sporno, res pa je, da svojino posamostaljenih pridevnikov praviloma izražamo z rodilniško obliko desnega neujemalnega prilastka.

Čufarjeva cesta in Žarova cesta

Pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz lastnih imen, priimkov, katerih večzložna osnova se konča na -r, se osnova priaviloma podaljša z -j-.

Primeri: Cankarjeva cesta/ulica, Čufarjeva cesta, Finžgarjeva cesta, Madarjeva ulica, Stritarjeva cesta, Šercerjeva cesta, Tavčarjeva cesta, Trubarjeva ulica

Tudi pri sklanjanju samostalnikov, katerih večzložna osnova se konča na -r, se osnova podaljša z -j-.

Primer: Cesta Borisa Kraigherja

Kadar pa sklanjamo enozložne besede, katerih osnova se konča na -r, ali iz njih tvorimo svojilne pridevnike, se osnova ne podaljša z -j-.

Primer: sklanjanje priimka Žar ob moškem imenu: Žar, Žara, Žaru, Žara, o Žaru, z Žarom; svojilni pridevnik: Žarov (ne Žarjev). Torej Žarova cesta, ne Žarjeva cesta.

Cesta I … Cesta X

Med nenaselbinska lastna imena sodijo tudi poimenovanja tipa Cesta I, Cesta II, Cesta IIICesta X, sicer občna beseda cesta je v teh primerih prva sestavina večbesednega lastnega imena, zato je pisana z veliko začetnico, glavni števnik je zapisan z rimsko številko, če ga zapišemo z besedo, uporabimo malo začetnico.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com