Jezikovni članki o velenjščini - jezikovna svetovalnica


Lektorska pisarna UVKF | KAŽIPOT K BOLJŠI VELENJŠČINI (KBV)

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com

VELENJSKI JEZIKOVNI BRUS IN ANTIBARBARUS

Avtorica jezikovnih člankov o velenjščini (1–59): Verica Jurak

(JČV19) Kdo je modrejši in kaj je bolj modro

  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK  Članek tematizira stopnjevanje pridevnikov ter zapis barvnih odtenkov in barvnih kombinacij. Pridevnike stopnjujemo na dva načina: z obrazili in opisno, tj. s prislovi; poleg t

Preberi več

(JČV17) Ć, Č in Đ, DŽ, DJ v slovenščini

 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK  Pri prevzemanju besed, ki vsebujejo črki ć ali đ, iz srbščine oz. hrvaščine v slovenščino občne besede slovenimo tako, da ć zapisujemo s č, đ pa z dž, pri prevzemanju lastnih besed pa p

Preberi več

(JČV16) Neslovenska imena podjetij

AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK Poimenovanje podjetij ureja 20. člen Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 82/2013), ki določa: »(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku. (2) Prevod firme v tuji jezik se lahko uporabl

Preberi več

(JČV15) Vejica, d. o. o.

 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK Napake pri rabi okrajšav za krajši zapis besednih zvez družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in samostojni podjetnik so pogoste, zato je pričujoči prispevek

Preberi več

(JČV11) Nevelenjčani

AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK Iz naslova je razvidna tematika pričujočega prispevka: poimenovanje prebivalcev mesta in zapis tvorjenk, nastalih iz tovrstnih poimenovanj, gre za vprašanje rabe velike oz. male začetnice ter zn

Preberi več

Avtorica jezikovnih člankov o velenjščini (1–59): Verica Jurak

(JČV1) Volivec ali volilec ... e-volivec
(JČV2) 750. obletnica prve omembe trga Velenje in 55-letnica sodobnega mesta Velenje
(JČV3) O spolu in sklanjanju kratic
(JČV4) Velika začetnica pri zapisu krajevnih skupnosti Mestne občne Velenje in izbranih (ne)naselbinskih zemljepisnih imen
(JČV5)(Ne)naselbinska poimenovanja v Velenju in okolici
(JČV6) Velenjska nenaselbinska poimenovanja: Ulica bratov Mravljakov ali Ulica bratov Mravljak
(JČV7) Velenjska nenaselbinska poimenovanja: Koželjskega ulica ali Ulica Koželjskega …
(JČV8) Savinjsko-šaleška regija, SAŠA regija, Saša regija

(JČV9) Velika oz. mala začetnica pri zapisovanju imen parkov: Sončni park, Krajinski park Škale
(JČV10) Velika oz. mala začetnica v vrstnih pridevnikih, tvorjenih iz eno- in večbesednih zemljepisnih imen, ter posebnosti pri tvorbi pridevnikov s pripono -ski
(JČV11) Nevelenjčani
(JČV12)  Pravopisne dileme pri poimenovanju velenjskih hotelov, profanih in sakralnih stavb, spomenikov in ustanov
(JČV13) Stvarna imena z rodilniško obliko desnega prilastka in sklanjanje priimkov, katerih osnova se konča z -y
(JČV14) Obiskovati Osnovno šolo Šalek oz. osnovno šolo v Šaleku, dveletni ali dvoletni vzgojno‑izobraževalni program
(JČV15) Vejica, d. o. o.
(JČV16) Neslovenska imena podjetij
(JČV17) Ć, Č in Đ, DŽ, DJ v slovenščini
(JČV18) Moštvo A : moštvo B, moštvo A – moštvo B, rezultat 3 : 3, Brazilke in brazilke …
(JČV19) Kdo je modrejši in kaj je bolj modro
(JČV20) Predložne zveze
(JČV21) Biti zaposlen v/na/pri, predložna para v in iz ter na in s/z, predlog k/h
(JČV22) Imena festivalov, prireditev, praznikov, nagrad in priznanj
(JČV23) Pravopisne in slovnične dileme pri poimenovanju velenjskih kulturnih in umetniških društev
(JČV24) Smučarsko-skakalni center Velenje, Smučarsko skakalni center Velenje ali Smučarskoskakalni center Velenje?
(JČV25) Stadion ali štadion, stadion ali stadijon – sklopa st in št, izgovor hiatov
(JČV26) Jezikovne dileme pri poimenovanju velenjskih gradov
(JČV27)Pravopisne, slovnične dileme pri poimenovanju velenjskih cerkva
(JČV28) Pravopisne, slovnične dileme pri zapisu gostinskih lokalov
(JČV29) Določna in nedoločna oblika pridevnikov lastnoimenskih poimenovanj na Velenjskem
(JČV30) O priimkih s predimki in ločevalnih dodatkih za osebnim imenom
(JČV31) Vprašanje podaljšanja osnove z -j- pri sklanjanju priimkov, katerih osnova se konča na -r
(JČV32) Problem preglasa pri sklanjanju priimkov
(JČV33) Problematika poimenovanja oseb z dvema imenoma ali dvema priimkoma – Smirnovoštirjev in Friderikludvikov?
(JČV34) O sklanjanju osebnih imen druge moške sklanjatve
(JČV35) Zapis vejice pri stvarnih poimenovanjih
(JČV36) Zapisovanje naslovov bivališč in okrajšav
(JČV37) Tri pike in vejica v naštevalnem nizu pred tremi pikami ali okrajšavami ter zapisovanje datumov
(JČV38) Raba predložnega pomišljaja (–) in pisnega znamenja za odstotek (%)
(JČV39) Biregionalen ali bi-regionalen, GIS podatki ali GIS-podatki, IKT znanja in veščine ali IKT‑znanja in -veščine?
(JČV40) Čigar ali katerega, kateri/katera/katero ali ki
(JČV41) Prek družbenega omrežja Facebook, preko družbenega omrežja facebook, prek facebooka ali preko Facebook-a?
(JČV42) Izvor zemljepisnega imena Velenje
(JČV43) Jezikovne in slovnične dileme pri poimenovanju velenjskih športnih klubov in društev
(JČV44) Kratična poimenovanja lastnoimenskih danosti
(JČV45) Zapis polglasnika pred r, l in m ter premene po zvenečnosti pri nezvočnikih
(JČV46) Besedni zvezi novo Velenje in Staro Velenje ter skrajšana lastna imena
(JČV47) Služba za odnose z javnostmi MO Velenje ali Služba za odnose z javnostjo MO Velenje?
(JČV48)Vpliv podspola živosti na tožilniško obliko samostalnikov
(JČV49) Zapisovanje industrijskih izdelkov in blagovnih znamk
(JČV50) Oblikoslovni vidik izbranih lastnoimenskih poimenovanj v velenjskem okolju
(JČV51) Tvorjenke, ki vsebujejo besedo elektro: elektrotehniški, elektrotehničen, elektro-strojen, elektrostrojen in elektro-računalniški
(JČV52) Lastnoimenske e-tvorjenke                                                                         
(JČV53) Fotomeseca MO Velenje ali Foto meseca MO Velenje ali Fotografija meseca MO Velenje?
(JČV54) Datumski zapisi
(JČV55) Rudnik in premogovnik                                                                                    
(JČV56) Sklanjanje priimkov tipa Škarja in Škoberne
(JČV57) Velika oz. mala začetnica pri zapisu domišljijskih in mitoloških bitij
(JČV58) Grafoderivati v velenjskem prostoru
(JČV59) Velenjka kartica ali kartica Velenjka ali Velenjkina kartica