(JČV11) Nevelenjčani


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Iz naslova je razvidna tematika pričujočega prispevka: poimenovanje prebivalcev mesta in zapis tvorjenk, nastalih iz tovrstnih poimenovanj, gre za vprašanje rabe velike oz. male začetnice ter značilnosti pri tvorbi sestavljenk, izpeljank in zloženk. Dejstvo, da se imena prebivalcev mest pišejo z veliko začetnico, kot. npr. Velenjčani, je znano. Opozoriti velja na rabo velike začetnice pri samostalniški sestavljenki, tvorjeni s predpono ne-, ki poimenuje ljudi, ki niso prebivalci določenega mesta, npr. Nevelenjčani. V tovrstnih primerih se velika začetnica prve črke besede, iz katere tvorimo novo sestavljenko, prenese na prvo črko predpone.

Problematično pa je vprašanje rabe velike začetnice pri drugih sestavljenkah, tvorjenih iz besede Velenjčani. Kako zapisati sestavljenke s predponami pro- ali anti- ipd., ki jih dodamo besedi Velenjčani. Tako nastale tvorjenke namreč opredeljujejo poimenovanja ljudi glede nazora, ali ljudje podpirajo lokalno ideologijo …, zato tovrstna poimenovanja pišemo z malo začetnico, npr. provelenjčani in antivelenjčani. Navedeni sestavljenki, zapisani v neposredni bližini, zapisujemo krajše kot pro- in antivelenjčani.

Poglejmo še tvorjenke, ki poimenujejo prebivalce 16-ih krajevnih skupnosti Mestne občine Velenje.
Bevčani, Bevčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Bevče
Cirkovčani, Cirkovčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Cirkovce
Goričani, Goričanke – prebivalci Krajevne skupnosti Gorica
Kavčani, Kavčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Kavče
Konovčani, Konovčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Konovo
Pačani, Pačanke – prebivalci Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
Pesjanci, Pesjanke – prebivalci Krajevne skupnosti Pesje
Plešivčani, Plešivčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Plešivec
Podkrajčani, Podkrajčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Podkraj
Starovaščani, Starovaščanke – prebivalci Krajevne skupnosti Stara vas
Starovelenjčani, Starovelenjčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Staro Velenje
Šalečani, Šalečanke – prebivalci Krajevne skupnosti Šalek
Šentiljčani, Šentiljčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Šentilj
Škalčani, Škalčanke, Hrastovčani, Hrastovčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec
Šmarčani, Šmarčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Šmartno
Vinskogorčani, Vinskogorčanke – prebivalci Krajevne skupnosti Vinska Gora

Pri navedenih poimenovanjih se zdi smiselno opozoriti, da imena prebivalcev krajevnih skupnosti, ki jih tvorimo iz dveh polnopomenskih besed, zapisujemo kot enobesedno tvorjenko, pri kateri zapisujemo z veliko le prvo črko tako nastale tvorjenke, in sicer ne glede na to, ali sta v izhodiščni besedni zvezi pisani z veliko obe besedi ali le ena od njiju. Primeri: Stara vasStarovaščan, Staro VelenjeStarovelenjčan, Vinska GoraVinskogorčan.

Svojilne pridevnike iz zgoraj omenjenih poimenovanj izpeljujemo s priponama -ev (za moški spol) in ‑in (za ženski spol), tovrstne pridevnike pišemo z veliko začetnico. Primeri: Plešivčanov, Plešivčankin, Starovaščanov, Starovaščankin, Starovelenjčanov, Starovelenjčankin, Vinskogorčanov, Vinskogorčankin ipd.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com