(JČV8) Savinjsko-šaleška regija, SAŠA regija, Saša regija


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Savinjsko-šaleško regijo, torej območje, ki vključuje občine iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, poimenujemo krajše kot SAŠA regija ali Saša regija.

Savinjsko-šaleška regija je z besedotvornega vidika priredna zloženka, saj povezuje dve regiji v enakovrednem razmerju, zato pri zapisu pišemo nestični vezaj, ki nadomešča priredni veznik in.

Savinjsko-šaleška regija vključuje naslednje občine: Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, Občino Šmartno ob Paki, Občino Mozirje, Občino Nazarje, Občino Rečica ob Savinji, Občino Gornji Grad, Občino Ljubno, Občino Luče in Občino Solčava. Imena občin oz. mestnih občin sodijo med stvarna lastna imena, zato pri njihovem zapisu upoštevamo pravila za rabo velike začetnice pri večbesednih stvarnih imenih. Z veliko začetnico pišemo prvo besedo večbesednega imena, neprve pa pišemo z veliko, če gre za lastna imena.

Mestna občina Velenje je uradno poimenovanje mestne občine, zato z veliko zapisujemo tako prvo besedo omenjene besedne zveze kot tudi zemljepisno lastno ime. Če pa namesto uradnega imena Mestna občina Velenje zapišemo krajše poimenovanje, tj. občina Velenje, z veliko začetnico pišemo samo zemljepisno ime. Za razliko od tega pa v besedni zvezi Občina Šmartno ob Paki besedo občina pišemo z veliko, saj gre za prvo besedo stvarnega imena, ki je uradno ime občine. Za Mestno občino Velenje se je uveljavila tudi kratica MOV (podobno kot MOL za Mestno občino Ljubljana), ki jo sklanjamo z neglasovnimi končnicami. V besedni zvezi Mestna občina Velenje je občina jedro, pridevnik mestna je levi ujemalni prilastek, zemljepisno ime Velenje pa desni neujemalni prilastek, torej se pri sklanjanju besedne zveze – po prvi ženski sklanjatvi – spreminja oblika prvih dveh besed, desni prilastek pa oblike ne spreminja.

Poimenovanja organov občin pišemo z veliko začetnico, saj spadajo v skupino stvarnih imen: Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, Svet Mestne občine Velenje, Uprava Mestne občine Velenje … Poimenovanja organov se pojavljajo v poimenovanjih funkcij, nazivov posameznih oseb, npr. direktor/-ica Uprave Mestne občine Velenje

Pri zapisu krajev, omenjenih v tretjem odstavku, se pogosto pojavljajo napake pri rabi velike oz. male začetnice v imenu Gornji Grad, gre za zapis Gornji grad, ki je napačen. Obe besedi zapisujemo z veliko začetnico, ker gre za naselbinsko zemljepisno ime. Za razliko od tega pa pri zapisovanju imen gradov kot kulturnozgodovinskih objektov besedo grad pišemo z malo začetnico, npr. Velenjski grad, Šaleški grad

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com