(JČV5) (Ne)naselbinska poimenovanja v Velenju in okolici


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Poimenovanja cest in ulic uvrščamo med nenaselbinska imena, pri čemer z veliko začetnico pišemo samo prvo besedo večbesednega imena, neprvo pa samo, če je lastno ime. Primeri: Cesta na griču, Cesta na jezero, Cesta na vrtače, Cesta pod parkom, Cesta talcev, Partizanska cesta, Prisojna cesta, Kopališka cesta, Podgorska cesta, Pokopališka cesta, Rudarska cesta, Rudniška cesta, Sončni grič, Sončna pot, Ulica 3. julija, Cesta v Bevče

Pri Ulici Pohorskega bataljona prvo besedo desnega prilastka ob jedru pišemo z veliko, saj imena vojaških organizacij in njihovih enot sodijo med stvarna lastna imena, in če so ta večbesedna, pišemo z veliko prvo besedo, neprve pa pišemo z veliko samo, če so lastna imena.

Na podoben način kot pri Ulici Pohorskega bataljona pojasnimo tudi rabo velike začetnice pri Cesti Štirinajste divizije oz. Cesti XIV. divizije. Ime ceste ima v desnem prilastku ime vojaške enote, ki sestoji iz vrstilnega števnika in občnega imena vojaške enote, in če vrstilni števnik v imenu vojaške enote zapišemo z besedo, se piše z veliko, saj gre za prvo besedo večbesednega stvarnega lastnega imena.

V imenih nekaterih velenjskih cest in ulic se pojavljajo vrstni pridevniki iz zemljepisnih imen na -ski, ki jih sicer pišemo z malo začetnico, a ker so v tovrstnih poimenovanjih na začetku lastnega imena, jih pišemo z veliko začetnico: Celjska cesta, Gorenjska cesta, Goriška cesta, Graškogorska cesta, Ljubljanska cesta, Splitska ulica, Šaleška cesta, Škalska cesta  ipd.

Dilema se pojavlja pri zapisu Konovska ali Konovška cesta. Gre za pridevniško izpeljanko iz samostalnika Konovo, in če se podstava konča na v, se pripona -ski samo dodaja. Torej je pravilno poimenovanje Konovska cesta.

Pri imenu Šaleška cesta se pojavi pripona -ški, saj je vrstni pridevnik tvorjen iz samostalnika Šalek, pri čemer se osnova konča na k, v tovrstnih primerih se pri dodajanju obrazila -ski s zamenja s š. Podobno je tudi poimenovanje Šmarška cesta.

Tudi pri zapisovanju imen trgov upoštevamo pravila rabe velike oz. male začetnice, ki veljajo za nenaselbinska imena: Kardeljev trg, Titov trg, Trg mladosti (ne Trg Mladosti), Stari trg (živeti v Starem trgu pod Velenjskim gradom) … 

Imena naselij sodijo med naselbinska imena, in če so ta poimenovana z več besedami, pišemo vse z veliko, razen če je na neprvem mestu vas, trg, mesto, selo ali predlog, te pišemo z malo. Primeri: Spodnje Laze, Zgornja Črnova, Spodnja Črnova, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Bele Vode, Lepa Njiva, Šentvid pri Zavodnju … 

Upoštevajoč Slovenski pravopis iz leta 2001, je kraj Zavodnje samostalnik srednjega spola v ednini, torej se oblika v petem sklonu glasi v Zavodnju oz. pri Zavodnju. V rabi, ki jo kaže korpus Gigafida, se pojavlja tudi oblika v Zavodnjah. Korpus Gigafida beleži 19 zadetkov za obliko v Zavodnju in 178 za obliko v Zavodnjah.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com