(JČV3) O spolu in sklanjanju kratic


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Kratice, nastale iz besedne zveze ženskega spola, sklanjamo na dva načina: po tretji ženski sklanjatvi (skloni se izražajo z neglasovnimi končnicami) ali po prvi moški sklanjatvi (sklanjanje z glasovnimi končnicami). Poglejmo nekaj primerov. Kratico TEŠ za Termoelektrarno Šoštanj lahko sklanjamo z neglasovnimi končnicami, pri čemer se spol podstave ohrani: TEŠ, TEŠ, TEŠ, TEŠ, o TEŠ, s TEŠ, sklanjamo jo tudi po prvi moški sklanjatvi: TEŠ, TEŠ-a, TEŠ-u, TEŠ, o TEŠ-u, s TEŠ-em; na enak način sklanjamo tudi kratico VTV – Vaša televizija, in sicer z neglasovnimi končnicami: VTV, VTV, VTV, VTV, o VTV, z VTV, drugi način sklanjanja je po prvi moški sklanjatvi: VTV, VTV-ja, VTV-ju, VTV, o VTV-ju, z VTV-jem; na dva načina sklanjamo tudi kratico UVKF – Ustanova Velenjska knjižna fundacija, in sicer z neglasovnimi končnicami: UVKF, UVKF, UVKF, UVKF, o UVKF, z UVKF, po prvi moški sklanjatvi pa takole: UVKF, UVKF-ja, UVKF-ju, UVKF, o UVKF-ju, z UVKF-jem; kratico MOV – Mestna občina Velenje sklanjamo z neglasovnimi končnicami: MOV, MOV, MOV, MOV, o MOV, z MOV; kratico HTZ – Harmonija tehnologije in znanja sklanjamo z neglasovnimi končnicami, to je: HTZ, HTZ, HTZ, HTZ, o HTZ, s HTZ, in z glasovnimi končnicami: HTZ, HTZ-ja, HTZ-ju, HTZ, o HTZ-ju, s HTZ-jem.

Primera rabe kratice, nastale iz besedne zveze ženskega spola, v povedih:
Delavci pri slovenski TEŠ so bili zadovoljni … (ženski spol podstavne zveze se ohrani, sklanjanje po tretji ženski sklanjatvi)
Delavci pri TEŠ-u so bili zadovoljni … (sklanjanje kratice po prvi moški sklanjatvi)

Poglejmo še tvorbo svojilnih pridevnikov iz zgornjih kratic in pravila zapisa teh pridevnikov: TEŠ-ev, VTV-jev, UVKF-jev, HTZ-jev … Svojilne pridevnike tvorimo tako, da kratici, pisani z verzalkami, dodamo končnico za stičnim vezajem. Pri tem je seveda treba upoštevati preglas, kar pomeni, da za c, č, ž, š, j, dž gre o v e, torej ne TEŠ-ov, ampak TEŠ-ev.

Kratice, nastale iz besednih zvez moškega spola, sklanjamo na dva načina: po prvi moški sklanjatvi (z glasovnimi končnicami) ali po tretji moški sklanjatvi (z neglasovnimi končnicami). Poglejmo nekaj primerov tovrstnih kratic, ki se uporabljajo zlasti v velenjskem prostoru: ŠCV – Šolski center Velenje, PV – Premogovnik Velenje … Sklanjanje kratice ŠCV po prvi moški sklanjatvi: ŠCV, ŠCV-ja, ŠCV-ju, ŠCV, o ŠCV-ju, s ŠCV-jem, oblike, nastale s sklanjanjem po tretji moški sklanjatvi, so: ŠCV, ŠCV, ŠCV, ŠCV, o ŠCV, s ŠCV. Sklanjanje kratice PV po prvi moški sklanjatvi: PV, PV-ja, PV-ju, PV, o PV-ju, s PV-jem, oblike, nastale s sklanjanjem po tretji moški sklanjatvi, pa so: PV, PV, PV, PV, o PV, s PV.

Kratice večinoma pišemo z verzalkami, nekatere, ki se uporabljajo zelo pogosto, pa zapisujemo kot običajne lastne ali občne besede. Tako kratico TEŠ zapisujemo tudi kot Teš in ji pri sklanjanju dodamo končnico, ki je ne pišemo za vezajem, temveč takole: Teš, Teša, Tešu, Teš, o Tešu, s Tešem.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com