SKD


Dejavnosti ustanove na podlagi ustanovitvenega akta ustanove, statuta ustanove, Lokalnega programa kulture MO Velenje 2014–2020 ter Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

 • C/18.120        drugo tiskanje;
 • C/18.130        priprava za tisk in objavo;
 • C/18.200        razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka;
 • J/58.110        izdajanje knjig;
 • J/58.130        izdajanje časopisov;
 • J/58.140        izdajanje revij in periodike;
 • J/58.190        drugo založništvo;
 • J/63.110        obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
 • M/70.210       dejavnost stikov z javnostjo;
 • M/72.200       raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
 • M/74.300       prevajanje in tolmačenje;
 • N/82.300       organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
 • N/82.990       drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje;
 • O/84.110       splošna dejavnost javne uprave;
 • P/85.520        izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
 • R/90.010        umetniško uprizarjanje;
 • R/90.020        spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
 • R/90.030        umetniško ustvarjanje;
 • R/90.040        obratovanje objektov za kulturne prireditve;
 • R/91.012        dejavnost arhivov;
 • S/94.120        dejavnost strokovnih združenj;
 • S/94.990        dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij.