(JČV36) Zapisovanje naslovov bivališč in okrajšav


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Pri zapisu črkovno-številskih oznak stavb je priporočljivo, da med številko in črko ne zapisujemo presledka, v zapisu so predvidene male tiskane črke. Zgledi: Rudarska 6a, Kopališka cesta 2a, Bevče 8d, Škale 85b, Prešernova 22d, Cesta na jezero 7b, Aškerčeva cesta 1a, Koroška 2a

Pri zapisovanju naslovov je treba opozoriti tudi, da med poštno oznako države in poštno številko pišemo stični vezaj.
Pravilno: SI-3320 Velenje
Napačno: SI – 3320 Velenje, SI–3320 Velenje, SI - 3320 Velenje 

Podobni (pravilno zapisani) primeri: SI-3325 Šoštanj, SI-3326 Topolšica, SI-3327 Šmartno ob Paki … 

Pri zapisovanju naslovov se pogosto pojavlja okrajšava za besedno zvezo poštni predal, ki je dostikrat zapisana napačno, in sicer p.p., pravilen zapis je s presledkom, torej p. p.

Podobne okrajšave, ki so krajši zapis več besed, so tudi s. p. (samostojni podjetnik), d. o. o. (družba z omejeno odgovornostjo), t. i. (tako imenovani) … presledki so potrebni, ker nakazujejo skrajšanost zapisa več besed. Izjeme so okrajšave, ki se pišejo brez vmesnih pik, čeprav zaznamujejo več besed: itd. (in tako dalje), itn. (in tako naprej), npr. (na primer), tj. (to je) …

Opozoriti velja tudi na okrajšave prirednih in podrednih zloženk tipa lastnoročno – l.r. in slovensko-    -angleški – slov.-angl. Pri okrajšavah podrednih zloženk, ki sicer nastanejo iz dveh ali več polnopomenskih besed, ne pišemo presledka, saj je tvorjenka pisana skupaj. Pri prirednih zloženkah, ki v zapisu vsebujejo stični vezaj med prirednima sestavinama, se obojestični vezaj ohrani tudi v zapisu okrajšave.

Zapis okrajšave na koncu povedi – ali je skladenjsko končno ločilo za okrajšavo potrebno? 

… različna ministrstva RS in Mestna občina Velenje, ki prav tako pripravlja in vzdržuje svoje podatke, vezane na prostor, kot so meje veljavnih prostorskih aktov, namenska raba zemljišč, potek komunalnih vodov (zanjo KP Velenje) ipd..

V zgornjem primeru je zapis končnega ločila, tj. pike, nepotreben; poved se zaključi z okrajšavo, ki ima v zapisu neskladenjsko piko, zato še ena pika ni potrebna. 

Pravilno:
… različna ministrstva RS in Mestna občina Velenje, ki prav tako pripravlja in vzdržuje svoje podatke, vezane na prostor, kot so meje veljavnih prostorskih aktov, namenska raba zemljišč, potek komunalnih vodov (zanjo KP Velenje) ipd.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com