(JČV55) Rudnik in premogovnik


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Besede mineral, rudnina in premog pojasnjuje Anton Seher v knjigi Zgodovina Premogovnika Velenje.
Beseda mineral izvira iz latinske besede mineralis. Italijanščina ima besedo il minerale, francoščina le mineral, španščina el mineral, angleščina mineral, nemščina das Mineral, v tujih jezikih navedenim izrazom ustreza slovenski prevod rudnina. V slovenskem jeziku se kot sopomenka besede mineral uporablja izraz rudnina.

A. Seher opozarja, da je mineral anorganska snov, in zavrača možnost obstoja organskih mineralov. Premog, ki nastane s pooglenitvijo rastlin in rastlinskih ostankov, je organska snov. Seher zavrača poimenovanje premoga kot organskega minerala, ker poudarja, da je mineral neorganska snov. Besedo rudnina pomensko enači z izrazom mineral, zato nasprotuje uvrščanju premoga k rudninam, kar je v skladu z njegovim vodilom, da so minerali (rudnine) neorganski, premog pa je organska snov. (Seher 1995: 88)

Seherjeva razlaga besed mineral, rudnina in premog se razlikuje od rabe pojmov v Zakonu o rudarstvu iz leta 2014. V 4. členu ZRud-1 je definirana besedna zveza mineralne surovine. V prvem odstavku 4. člena je navedeno, da so mineralne surovine rudno bogastvo, v nadaljevanju so razvrščene v štiri skupine: energetske, kovinske, nekovinske in ostale mineralne surovine. V drugem odstavku 4. člena je premog – črni, rjavi premog in lignit – uvrščen med energetske mineralne surovine. Po Zakonu o rudarstvu je torej premog mineralna surovina oz. rudno bogastvo.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) besedi mineral in rudnina opredeljuje kot sopomenki, razlaga, mineral oz. rudnina je »plinasta, tekoča ali trdna snov, nastala v naravi«. Po SSKJ je premog »trda gorljiva snov, nastala s pooglenitvijo navadno rastlin, rastlinskih ostankov«.

Samostalniški tvorjenki rudar in premogar sta izpeljani iz samostalnikov ruda in premog.
tisti, ki koplje rudo > rudar
tisti, ki koplje premog > premogar

Samostalniški tvorjenki rudnik in premogovnik sta izpeljani iz pridevnikov ruden in premogoven.
to, kjer je rudno (bogastvo) > rudnik
to, kjer je premogovno (bogastvo) > premogovnik

In kako besede premogar, premogovnik, rudar, rudnik razlaga SSKJ 2014?
premogar – 1. kdor razvaža, raznaša premog; 2. rudar (v premogovniku)
premogovnik – prostor, navadno pod zemeljskim površjem, kjer se koplje, pridobiva premog
rudar – delavec, ki koplje rudo, premog
rudnik – prostor, navadno pod zemeljskim površjem, kjer se koplje, pridobiva ruda, premog

V zvezi z rabo samostalnikov rudnik in premogovnik velja omeniti, da se je velenjsko podjetje Rudnik lignita Velenje leta 1995 preimenovalo v Premogovnik Velenje, kar je usklajeno s Seherjevim opozorilom, da premog ni ruda.

Literatura

Seher, A., 1995: Zgodovina Premogovnika Velenje. 1. knjiga. Velenje: Premogovnik Velenje.
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
Zakon o rudarstvu. Ur. l. RS, št. 14/2014 – uradno prečiščeno besedilo.

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com