(JČV56) Sklanjanje priimkov tipa Škarja in Škoberne


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Priimek z imenovalniško končnico -a ob moškem imenu sklanjamo na dva načina: po drugi ali po prvi moški sklanjatvi.
Primer: sklanjanje priimka Škarja ob moškem imenu
1. sklon: Rok Škarja                      1. sklon: Rok Škarja
2. sklon: Roka Škarje                    2. sklon: Roka Škarja
3. sklon: Roku Škarji                     3. sklon: Roku Škarju
4. sklon: Roka Škarjo                    4. sklon: Roka Škarja
5. sklon: Roku Škarji                      5. sklon: Roku Škarju
6. sklon: (z) Rokom Škarjo          6. sklon: (z) Rokom Škarjem

Moške svojilne pridevnike iz tovrstnih priimkov tvorimo s priponskim obrazilom -ov ali – kadar pride do preglasa – s pripono -ev.
Primer: Škarjev (ne Škarjin); podobni primeri: Bajda Bajdov, ČampaČampov, FajdigaFajdigov, FerenčinaFerenčinov, KajtnaKajtnov, MundaMundov, RakitaRakitov, ŠkodaŠkodov, ZebaZebov; AbdijaAbdijev, AvdijaAvdijev, ColjaColjev, IvanušaIvanušev, MikšaMikšev, SolešaSolešev, TrkuljaTrkuljev, ŽužaŽužev ipd.

Pri sklanjanju priimka na -a ob ženskem imenu imamo dve možnosti: lahko ga sklanjamo po tretji ženski sklanjatvi, to je z neglasovnimi končnicami, ali z glasovnimi končnicami prve ženske sklanjatve.
Primer: sklanjanje priimka Škarja ob ženskem imenu
1. sklon: Ana Škarja                     1. sklon: Ana Škarja
2. sklon: Ane Škarja                     2. sklon: Ane Škarje
3. sklon: Ani Škarja                      3. sklon: Ani Škarji
4. sklon: Ano Škarja                     4. sklon: Ano Škarjo
5. sklon: Ani Škarja                       5. sklon: Ani Škarji
6. sklon: (z) Ano Škarja               6. sklon: (z) Ano Škarjo

Kako sklanjamo priimke, katerih osnova se konča na samoglasnik -e? Primeri: Kovše, Perše, Povše, Škoberne, Tamše, Terče, Zore, Žove.
V navedenih primerih je končni vokal e del osnove, zapisani priimki imajo v imenovalniku ničto končnico. Pri sklanjanju se osnova, ki se končna na samoglasnik, to je naglašeni e, podaljša s -t-. V imenovalniku je naglašeni e na koncu osnove kratek in širok, pri sklanjanju se mesto naglasa ohrani, spremenita pa se kvantiteta in kakovost naglašenega vokala. V imenovalniku je naglašeni e na koncu osnove kratek in širok, v neimenovalniških sklonih pa je dolg in ozek (npr. PovšèPovšéta, ŠkobernèŠkobernéta, TamšèTamšéta).

Primer: sklanjanje priimka Škoberne ob moškem imenu
1. sklon: Škoberne
2. sklon: Škoberneta
3. sklon: Škobernetu
4. sklon: Škoberneta
5. sklon: Škobernetu
6. sklon: (s) Škobernetom
svojilni pridevnik: Škobernetov

Pri tovrstnih primerih je smiselno opozoriti na zavajajoč način sklanjanja, tako da se osnova v neimenovalniških sklonih podaljša z -j-, kar je značilno za sklanjanje tujih priimkov, katerih osnova se končna na naglašeni ali nenaglašeni -e.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com